Uitzendkrachten tellen mee in quotum Participatiewet

Per 1 januari 2015 worden de Wet Werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd in een nieuwe wet: de Participatiewet. Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk werknemers met een arbeidsbeperking terug te brengen in het arbeidsproces. Met de nieuwe wet wil de overheid werkgevers stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Een concreet doel van de Participatiewet is dat er in de komende jaren 125.000 banen (bedrijfsleven 100.000 en overheid 25.000 banen) worden gecreëerd voor werknemers met een arbeidsbeperking. Deze banen worden ook wel de garantiebanen genoemd. 

Hoewel er bij het aanvankelijke wetsvoorstel sprake was van het direct toepassen van een quotum bij ingang van de Participatiewet, is dit quotum vooralsnog niet van toepassing. Wanneer tijdens evaluaties in 2016 echter blijkt dat werkgevers in 2015 op deze vrijwillige basis te weinig banen hebben gecreëerd voor arbeidsbeperkte werknemers, zal het quotum alsnog worden ingevoerd door middel van de Quotumwet.

Quotumwet (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

In de Quotumwet wordt bepaald dat het personeelsbestand van werkgevers met meer dan 25 medewerkers voor een door de overheid vastgesteld percentage (vooralsnog 5%) moet bestaan uit werknemers met een arbeidsbeperking. Wanneer een werkgever niet aan het quotum voldoet, geldt er een boete van € 5.000,- per niet ingevulde arbeidsplek per jaar. Een fikse boete dus! Waar bij ingang van de Participatiewet nog sprake is van een stimulans vanuit de overheid, verplicht de Quotumwet werkgevers om medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen door middel van stevige sancties. 

Actie ondernemen?

De Quotumwet is nog geen feit. Vooralsnog is de inspanning van werkgevers nog vrijblijvend. Is het dan wel nodig om in 2015 al actie te ondernemen? Met de nieuwe wetgeving heeft de overheid zichzelf, maar vooral ook het bedrijfsleven, duidelijke doelen gesteld. Het is voor werkgevers met meer dan 25 medewerkers dan ook raadzaam om tijdig actie te ondernemen om het aandeel van arbeidsbeperkten in het personeelsbestand inzichtelijk te maken en zo nodig uit te breiden. Voldoet het bestaande beleid binnen uw organisatie aan de nieuwe wetgeving? Worden de kansen die de stimulerende maatregelen in de Participatiewet (zoals de mobiliteitsbonus en de loonkostensubsidie) wel optimaal benut? Mogelijk dient het bestaande beleid te worden aangepast om kansen te benutten en toekomstige sancties te voorkomen. Het aanpassen van dergelijke processen kost altijd tijd en vraagt kennis van de nieuwe regels. Het uitstel van de Quotumwet biedt u in 2015 de tijd om een effectief beleid te ontwikkelen op het gebied van arbeidsbeperkte medewerkers. Bovendien kan door de tijdige en gezamenlijke inspanning van het bedrijfsleven een knellend quotum mogelijk definitief worden afgewend.

Een belangrijke eerste stap is inventariseren welke werknemers in uw huidige personeelsbestand onder de doelgroepen van de Participatiewet vallen (doelgroepenregister). Op deze wijze wordt vastgesteld in hoeverre uw huidige personeelsbestand afwijkt van het beoogde quotum. Ook het beleid bij de werving van nieuwe medewerkers dient te worden getoetst aan de nieuwe wetgeving en zo nodig aangepast. Multi Craft adviseert u graag over de gevolgen van de nieuwe wetgeving, effectieve toepassing binnen uw beleid en de kansen die de Participatiewet biedt.

Uitzendkrachten tellen mee voor quotum inlener

Een belangrijke kans ligt in de bepaling dat uitzendkrachten mee tellen in het quotum van de inlenende werkgever. Multi Craft heeft ruime ervaring in de bemiddeling van kandidaten met een arbeidsbeperking. Door kandidaten uit het doelgroepenregister voor u te werven en selecteren, draagt Multi Craft dus direct bij aan uw quotum. Naast de werving en selectie, biedt Multi Craft tevens de mogelijkheid om het formele werkgeverschap en de personeels- en salarisadministratie van deze werknemers voor u te verzorgen.
 
Multi Craft gaat graag met u in gesprek om toe te lichten wat wij voor u kunnen betekenen inzake de Participatiewet!
Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten