EmailFacebookLinkedIn

Privacy Statement

1.         Inleiding 

Multi Craft BV (hierna: Multicraft) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Multicraft heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Multicraft behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Multicraft u inzicht hoe Multicraft in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2.         Wie zijn wij

Dit privacy statement geldt voor alle activiteiten van Multi Craft BV, handelend onder de naam Multicraft Uitzendbureau, gevestigd aan de Provincialeweg 33A (1506 MA) te Zaandam. Multicraft is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. 

Multicraft schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Multicraft blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Multicraft contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3.         Bezoek aan onze website www.multicraft.nl

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 4.         Cookies

Multicraft maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

5.         Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken: 

 • Als u Multicraft toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Multicraft rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Multicraft is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Multicraft of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6.         Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, opleiding, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.

Multicraft gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen;
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met de arbeidsbemiddeling naar vast of tijdelijk werk, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten en screenings;
 • U op te hoogte te brengen van vacatures en diensten van Multicraft en derden die interessant voor u kunnen zijn;
 • U te benaderen voor vacatures, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn (opt-in en opt-out);
 • U te bemiddelen naar een functie op basis van een uitzendovereenkomst, detacheringsovereenkomst of een directe werving en selectie;
 • Uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, met behulp van bijvoorbeeld training, opleiding en testen;
 • Naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving, wanneer we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan;
 • Uw gewerkte en overige uren te registreren en te verwerken in ons urenregistratie-, personeels- en salarissysteem;
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid;
 • Voldoen aan de doelstelling om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever/inlener te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever/inlener en de overeenkomst met de opdrachtgever/inlener te onderhouden en na te komen;
 • Verwerking van gegevens ten behoeve van onze opdrachtgevers/inleners in het kader van een pre-employment screening;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Aanvragen van subsidies, premiekortingen e.d.

7.         Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Multicraft kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en/of zakelijke relatie bent van Multicraft, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW gegevens en overige contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen, e.d.);
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over arbeidsverleden, opleidingen, stages, kennis, competenties en vaardigheden;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Kopie diploma’s/certificaten, getuigschriften en rijbewijzen;
 • Gegevens van referenten en opgevraagde referenties bij oud-werkgevers;
 • Voorkeuren en beperkingen m.b.t. functie en beloning;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Gegevens over vervoersmogelijkheden en vervoersvoorkeuren;
 • Bezit van PBM’s, gereedschappen en andere bedrijfsmiddelen;
 • Informatie over contactmomenten tussen u en Multicraft en tussen Multicraft en (potentiele) opdrachtgevers/inleners of andere partijen met betrekking tot uw gegevens, inschrijving en/of bemiddeling;
 • Links voor social media;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Gedetacheerde en (tijdelijke) werknemer

Indien u voor Multicraft of haar opdrachtgevers kunt gaan werken, werkt of heeft gewerkt, kan Multicraft onderstaande gegevens verwerken:

 • Bij de bovenstaande opsomming voor werkzoekende of kandidaat genoemde gegevens die reeds zijn verzameld tijdens en na de inschrijving;
 • Bank- en/of girorekeningnummer voor ontvangst betaling;
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), eventuele werkvergunningen;
 • Urenregistratie en analyse;
 • Uitzendovereenkomsten en aanverwante documenten en overeenkomsten;
 • Gegevens met betrekking tot toegekende VOG, AIVD en soortgelijke screeningen in het kader van pre-employment (de aanvraag voor een dergelijke screening wordt uitsluitend in overleg met u en met uw uitdrukkelijke toestemming uitgevoerd);
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, pensioen- en salarisadministratie (o.a. loonstroken, informatie over pensioenregeling en -opbouw, jaaropgaven, registratie doelgroepenregister, toepassing van subsidies en kortingen, registratie terbeschikkingstelling of overname bedrijfsmiddelen en PBM’s)
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan verzuimregistratie en re-integratieafspraken, voor zover deze gegevens conform de AVG geregistreerd en verwerkt mogen worden door de werkgever (niet zijnde medische informatie);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

8.         Derden

Multicraft kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Multicraft, haar opdrachtgevers/inleners, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Multicraft diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, UWV, uitvoerders eigenrisicodragerschap ZW en WGA, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Multicraft heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

9.         Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via avg@multicraft.nl dan wel per brief (postadres: Provincialeweg 33A, 1506 MA Zaandam) verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens op uw verzoek hebben gerectificeerd stellen wij u hiervan op de hoogte ter bevestiging.

Wanneer er door Multicraft gebruik wordt gemaakt van een persoonlijke inlogmogelijkheid in een web-omgeving of portal, kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via avg@multicraft.nl dan wel per brief (postadres: Provincialeweg 33A, 1506 MA Zaandam) indienen. Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken naar aanleiding van uw verzoek stellen wij u hiervan op de hoogte ter bevestiging.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm op vragen via avg@multicraft.nl. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via avg@multicraft.nl dan wel per brief (postadres: Provincialeweg 33A, 1506 MA Zaandam) verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10.         Contactpersoon gegevensbescherming

Multicraft heeft een vaste contactpersoon voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. De contactgegevens van deze persoon zijn: via e-mail naar avg@multicraft.nl of via het telefoonnummer 075-6311821, vraag naar de interne contactpersoon gegevensbescherming.

11.         Beveiliging

Multicraft doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Multicraft met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

12.         Bewaartermijn

Multicraft bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

13.         Vragen, opmerkingen en klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Multicraft, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via avg@multicraft.nl dan wel per brief (postadres: Provincialeweg 33A, 1506 MA Zaandam). U kunt onze afdeling Midoffice ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 075-6311821 en e-mailadres midoffice@multicraft.nl.

Indien u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door Multicraft, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14.         (Vermoeden) datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan onze vaste contactpersoon gegevensbescherming via e-mail naar avg@multicraft.nl of via het telefoonnummer 075-6311821, vraag naar de interne contactpersoon gegevensbescherming.

15.         Wijzigingen

Multicraft BV behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Multicraft en een betrokkene.

16.       Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Deze Privacy Statement is opgesteld door de directie van Multi Craft BV.

Versie:   11-09-2020

Privacy Statement

1.         Inleiding 

Multi Craft BV (hierna: Multicraft) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Multicraft heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Multicraft behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Multicraft u inzicht hoe Multicraft in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2.         Wie zijn wij

Dit privacy statement geldt voor alle activiteiten van Multi Craft BV, handelend onder de naam Multicraft Uitzendbureau, gevestigd aan de Provincialeweg 33A (1506 MA) te Zaandam. Multicraft is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. 

Multicraft schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Multicraft blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Multicraft contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3.         Bezoek aan onze website www.multicraft.nl

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 4.         Cookies

Multicraft maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

5.         Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken: 

 • Als u Multicraft toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Multicraft rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Multicraft is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Multicraft of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6.         Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, opleiding, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.

Multicraft gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen;
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met de arbeidsbemiddeling naar vast of tijdelijk werk, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten en screenings;
 • U op te hoogte te brengen van vacatures en diensten van Multicraft en derden die interessant voor u kunnen zijn;
 • U te benaderen voor vacatures, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn (opt-in en opt-out);
 • U te bemiddelen naar een functie op basis van een uitzendovereenkomst, detacheringsovereenkomst of een directe werving en selectie;
 • Uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, met behulp van bijvoorbeeld training, opleiding en testen;
 • Naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving, wanneer we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan;
 • Uw gewerkte en overige uren te registreren en te verwerken in ons urenregistratie-, personeels- en salarissysteem;
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid;
 • Voldoen aan de doelstelling om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever/inlener te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever/inlener en de overeenkomst met de opdrachtgever/inlener te onderhouden en na te komen;
 • Verwerking van gegevens ten behoeve van onze opdrachtgevers/inleners in het kader van een pre-employment screening;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Aanvragen van subsidies, premiekortingen e.d.

7.         Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Multicraft kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en/of zakelijke relatie bent van Multicraft, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW gegevens en overige contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen, e.d.);
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over arbeidsverleden, opleidingen, stages, kennis, competenties en vaardigheden;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Kopie diploma’s/certificaten, getuigschriften en rijbewijzen;
 • Gegevens van referenten en opgevraagde referenties bij oud-werkgevers;
 • Voorkeuren en beperkingen m.b.t. functie en beloning;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Gegevens over vervoersmogelijkheden en vervoersvoorkeuren;
 • Bezit van PBM’s, gereedschappen en andere bedrijfsmiddelen;
 • Informatie over contactmomenten tussen u en Multicraft en tussen Multicraft en (potentiele) opdrachtgevers/inleners of andere partijen met betrekking tot uw gegevens, inschrijving en/of bemiddeling;
 • Links voor social media;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Gedetacheerde en (tijdelijke) werknemer

Indien u voor Multicraft of haar opdrachtgevers kunt gaan werken, werkt of heeft gewerkt, kan Multicraft onderstaande gegevens verwerken:

 • Bij de bovenstaande opsomming voor werkzoekende of kandidaat genoemde gegevens die reeds zijn verzameld tijdens en na de inschrijving;
 • Bank- en/of girorekeningnummer voor ontvangst betaling;
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), eventuele werkvergunningen;
 • Urenregistratie en analyse;
 • Uitzendovereenkomsten en aanverwante documenten en overeenkomsten;
 • Gegevens met betrekking tot toegekende VOG, AIVD en soortgelijke screeningen in het kader van pre-employment (de aanvraag voor een dergelijke screening wordt uitsluitend in overleg met u en met uw uitdrukkelijke toestemming uitgevoerd);
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, pensioen- en salarisadministratie (o.a. loonstroken, informatie over pensioenregeling en -opbouw, jaaropgaven, registratie doelgroepenregister, toepassing van subsidies en kortingen, registratie terbeschikkingstelling of overname bedrijfsmiddelen en PBM’s)
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan verzuimregistratie en re-integratieafspraken, voor zover deze gegevens conform de AVG geregistreerd en verwerkt mogen worden door de werkgever (niet zijnde medische informatie);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

8.         Derden

Multicraft kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Multicraft, haar opdrachtgevers/inleners, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Multicraft diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, UWV, uitvoerders eigenrisicodragerschap ZW en WGA, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Multicraft heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

9.         Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via avg@multicraft.nl dan wel per brief (postadres: Provincialeweg 33A, 1506 MA Zaandam) verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens op uw verzoek hebben gerectificeerd stellen wij u hiervan op de hoogte ter bevestiging.

Wanneer er door Multicraft gebruik wordt gemaakt van een persoonlijke inlogmogelijkheid in een web-omgeving of portal, kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via avg@multicraft.nl dan wel per brief (postadres: Provincialeweg 33A, 1506 MA Zaandam) indienen. Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken naar aanleiding van uw verzoek stellen wij u hiervan op de hoogte ter bevestiging.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm op vragen via avg@multicraft.nl. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via avg@multicraft.nl dan wel per brief (postadres: Provincialeweg 33A, 1506 MA Zaandam) verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10.         Contactpersoon gegevensbescherming

Multicraft heeft een vaste contactpersoon voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. De contactgegevens van deze persoon zijn: via e-mail naar avg@multicraft.nl of via het telefoonnummer 075-6311821, vraag naar de interne contactpersoon gegevensbescherming.

11.         Beveiliging

Multicraft doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Multicraft met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

12.         Bewaartermijn

Multicraft bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

13.         Vragen, opmerkingen en klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Multicraft, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via avg@multicraft.nl dan wel per brief (postadres: Provincialeweg 33A, 1506 MA Zaandam). U kunt onze afdeling Midoffice ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 075-6311821 en e-mailadres midoffice@multicraft.nl.

Indien u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door Multicraft, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14.         (Vermoeden) datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan onze vaste contactpersoon gegevensbescherming via e-mail naar avg@multicraft.nl of via het telefoonnummer 075-6311821, vraag naar de interne contactpersoon gegevensbescherming.

15.         Wijzigingen

Multicraft BV behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Multicraft en een betrokkene.

16.       Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Deze Privacy Statement is opgesteld door de directie van Multi Craft BV.

Versie:   08-09-2023

Contact

Disclaimer

© 2020 Multi Craft BV