Forse verhoging loonkosten per 01-01-2013 niet doorberekend aan inleners

Forse verhoging loonkosten per 01-01-2013 niet doorberekend aan inleners Per 1 januari 2013 is de loonberekening gewijzigd als gevolg van de Wet Uniformering Loonbegrip. Deze wetswijziging heeft, in combinatie met de jaarlijkse aanpassing van de werkgeverspremies, een verhoging van de loonkosten tot gevolg. Als werkgever heeft u in 2013 ook met deze verhoging van de personeelskosten te maken.

Deze loonkostenstijging heeft vanzelfsprekend invloed op de kostprijs van de uren van onze flexkrachten. De kostprijs van deze uren is afhankelijk van verschillende factoren, zoals leeftijd, verloningstype en fase, en verschilt derhalve per individueel geval. Per 1 januari 2013 is onze kostprijs met gemiddeld 3 tot 4 % gestegen.

U heeft rond de jaarwisseling waarschijnlijk op verschillende inkoopgebieden te maken met indexaties en prijsverhogingen. Van Multicraft bent u echter gewend dat wij niet vanzelfsprekend een jaarlijkse prijsindexatie of prijsverhoging hanteren. Ondanks de forse kostenstijging zullen wij dat ook dit jaar niet doen! Multicraft kiest er bewust voor om de kostenstijging bij deze jaarovergang zelf te dragen en niet door te berekenen aan inleners. Deze extra kosten verwachten wij zelf te kunnen compenseren door een belangrijke, kostenbesparende beleidswijziging op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding en een aantal vernieuwingen in de organisatiestructuur en werkwijze waardoor de efficiency wordt vergroot.

De kosten van uw vaste personeel zullen per 1 januari naar waarschijnlijkheid stijgen, terwijl de uurtarieven van de door u bij Multicraft ingeleende uitzendkrachten (met uitzondering van individuele cao-loonstijgingen) dus gelijk zullen blijven! In 2013 is het dan ook opnieuw aantrekkelijk om de mogelijkheden en voordelen van het inlenen van uitzendkrachten via Multicraft optimaal te benutten.

In het kort:

  • De tarieven van de lopende inleenovereenkomsten (per uitzendkracht) worden niet verhoogd per 1 januari 2013;
  • De gemaakte tariefafspraken in lopende samenwerkingsovereenkomsten worden niet verhoogd per 1 januari 2013;
  • De vaste omrekenfactoren, zoals opgenomen in onze bedrijfsinformatie, worden niet verhoogd per 1 januari 2013.

Met uitzondering van de eventuele loonstijgingen op basis van de door u gehanteerde cao, zijn de bovengenoemde tarieven van Multicraft Uitzendbureau dus niet geindexeerd per 1 januari 2013.

Hieronder vindt u een korte opsomming van de verschillende wijzigingen die de genoemde stijging van de loonkosten tot gevolg hebben:

Verhoging reservering voor vakantie- en feestdagen
De feestdagenreservering is verhoogd met 0,44% (van 2,6% naar 3,04%) als gevolg van een extra feestdag in 2013 t.o.v. 2012 (nieuwjaardag viel in 2012 op een zondag). Ook de reservering voor de vakantiedagen is met 0,04% (van 10,39% naar 10,43%) verhoogd als gevolg van een toename van het aantal werkbare dagen (2012 was een schrikkeljaar).

Wijziging werkgeverspremie en berekeningsmethodiek WerkloosheidsWet (WW)
Het premiepercentage van de WW (volledig gedragen door werkgever) is verlaagd van 4,55% naar 1,70%. Vanaf 1 januari 2013 geldt er echter geen franchise meer voor de eerste € 66,27 per dag. Het premiepercentage is dus verlaagd, maar het grondslag waarover de premie wordt betaald is verhoogd! Vooral voor werkgevers met veel werknemers met lagere lonen zal dit resulteren in een lastenverzwaring.

Wijziging werkgeverspremie Arbeidsongeschiktheidsfonds (WAO/WIA)
De premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds is verlaagd met 0,40% (van 5,05% naar 4,65%).

Wijziging werkgeverspremie ZorgVerzekeringsWet (ZVW)
De premie voor de ZVW is verhoogd met 0,65% (van 7,1% naar 7,75%). Deze bijdrage is vanaf 2013 een volledige werkgeversbijdrage. Tot 2013 werd bij de werknemers alleen loonheffing over de bijdrage ZVW op het bruto loon ingehouden.

Wijziging werkgeverspremie sectorfonds
De premie voor het sectorfonds is afhankelijk van de instroom ZW per werkgever. Uitzendwerkgevers kunnen worden ingedeeld in 3 groepen: de kortingklasse, de middenklasse en de opslagklasse. Deze premie is in alle indelingsgroepen flink gestegen dit jaar. Voor technisch, industrieel en logistiek personeel met 4,72 % en voor administratief personeel 2,90 %.

Wilt u meer weten over de bovenstaande toelichting? Neemt u dan contact met op met uw vaste contactpersoon bij Multicraft! Wij staan u graag te woord.

Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten