Aanwijzingsbeschikking beroepsgoederenvervoer

Aanwijzingsbeschikking beroepsgoederenvervoer Wist u dat...

... Multicraft een aanwijzingsbeschikking voor het uitzenden in het beroepsgoederenvervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft? U vindt de aanwijzingsbeschikking bij het overzicht downloads op onze site. Tevens kunt u Multicraft terugvinden in het register van de KIWA. Dit register vindt u via de volgende link: Register aanwijzigingsbeschikkingen KIWA.

Wat is een aanwijzingsbeschikking voor beroepsgoederenvervoer?
Uitzendbureaus die chauffeurs uitzenden in het beroepsgoederenvervoer dienen in het bezit te zijn van een aanwijzingsbeschikking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze aanwijzingsbeschikking is geregistreerd bij Kiwa Register.

Alleen uitzendbureaus die zijn aangewezen door de minister van Verkeer en Waterstaat mogen chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer uitzenden. Een ingeleende chauffeur heeft een verklaring van terbeschikkingstelling nodig om beroepsgoederen te mogen vervoeren over de weg. Hij/Zij moet deze verklaring onderweg bij controle kunnen tonen. Het uitzendbureau verstrekt deze verklaring aan de chauffeur. Om misbuik te voorkomen, dient de chauffeur de verklaring na beëindiging van de terbeschikkingstelling direct weer in te leveren bij het uitzendbureau.

In augustus 2012 is een extra bepaling van toepassing verklaard bij het uitzenden van chauffeurs. Meer informatie over deze nieuwe bepaling vindt u in het onderstaande nieuwsbericht:

Convenant SNCU en Inspectie Leefomgeving en Transport

"Op 20 augustus 2012 hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) een convenant gegevensuitwisseling ondertekend. De gegevensuitwisseling heeft ten doel oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan en de naleving van de eis van dienstbetrekking in het wegtransport te bevorderen. Daarnaast beoogt het convenant de informatie-uitwisseling te formaliseren en met waarborgen te omkleden.

Alleen uitzendbureaus die zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Milieu mogen uitzenden naar een ondernemer in het vrachtvervoer. Een overzicht van aangewezen ondernemingen is op de website van KIWA gepubliceerd. Een chauffeur heeft een Verklaring ter beschikkingstelling nodig die hij van het uitzendbureau krijgt. Hij moet deze onderweg bij controle kunnen tonen.


Daarnaast is in de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen de bepaling opgenomen dat er alleen met 'NEN-gecertificeerde' uitzendbureaus (*) zaken gedaan moet worden. Op grond van deze twee kenmerken verricht de SNCU in het kader van haar risicoanalyse onderzoeken. 

De SNCU zal aan de ILT gegevens verstrekken over transportondernemingen waarbij wordt verondersteld dat zij uitzendkrachten gebruiken in strijd met de geldende regelgeving. De inspectie laat aan de SNCU weten als zij uitzendorganisaties tegenkomt die chauffeurs uitzenden in het wegtransport waarbij niet-passende beloning wordt verondersteld."

Bron: SNCU 22-08-2012

(*) Multicraft is gecertificeerd voor de NEN 4400-1. U vindt ons certificaat bij het overzicht downloads op onze site. 

Volg ons
Multicraft Online
Een erkend uitzendbureau
Gecertificeerd voor de NEN 4400-1
Gecertificeerd voor VCU (Veiligheids Checklist Uitzendbondernemingen)
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
StiPP Pensioenfonds voor Personeelsdiensten