Email

Online inschrijving

Via onderstaand formulier solliciteer je bij ons. Na ontvangst zullen wij contact met je opnemen om telefonisch kennis te maken en/of een afspraak in te plannen op onze vestiging. 

Jouw gegevens

Profiel

Wij verzoeken je om in ieder geval je CV als bijlage toe te voegen. Het is mogelijk om meerdere relevante documenten toe te voegen.

Toestemming verwerking persoonsgegevens


Hierbij geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken. Het kan hierbij gaan om gegeven over mij die door Multi Craft BV worden verzameld en geregistreerd, maar ook om gegevens over mij die Multi Craft BV die worden uitgewisseld met andere partijen in het kader van de arbeidsbemiddeling en het onderhouden van de bemiddelingsrelatie.

Ik geef toestemming onder de volgende voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en personen/instellingen/bedrijven. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Multi Craft BV mij opnieuw om toestemming;
  • Mijn toestemming geldt voor de periode(n) waarin ik mij vanaf heden beschikbaar stel voor bemiddeling. Indien ik niet meer beschikbaar ben en ook geen aanbod van werk meer wens te ontvangen, zal Multi Craft BV mij (periodiek) opnieuw om toestemming vragen om de gegevens te behouden;
  • Ik kan er altijd voor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven, dan wel om mijn toestemming in te trekken. Multi Craft BV legt in dat geval aan mij uit wat de gevolgen voor de arbeidsbemiddeling zijn als ik (voor bepaalde) gegevens of personen/instellingen/ bedrijven geen toestemming geef. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op verwerking die al heeft plaatsgevonden;
  • Op mijn verzoek zal Multi Craft BV mijn gegevens direct verwijderen, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaarplicht met betrekking tot specifieke gegevens, bijvoorbeeld op grond van een (voormalig) dienstverband bij Multi Craft BV. Ik heb recht op inzage, dataportabiliteit, rectificatie, aanvulling, beperking, vergetelheid en bezwaar in het kader van de verzamelde, opgeslagen en doorgeleide informatie en persoonsgegevens;
  • Multi Craft BV heeft mij met de onderstaande opsomming geïnformeerd over de gegevens die over mij worden uitgewisseld en de gegevens die over mij worden geregistreerd en verwerkt, waarbij wordt uitgelegd om welke specifieke gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om mij te kunnen bemiddelen.

Ik verleen hierbij nadrukkelijk toestemming aan Multi Craft BV om:

  • mijn persoonsgegevens te verwerken (in de zin van de AVG), binnen Multi Craft BV uit te wisselen en te verstrekken aan (potentiële) inleners/opdrachtgevers/werkgevers (hierna te noemen: inleners), indien en voor zover dit gewenst dan wel noodzakelijk is met het oog op de mogelijke totstandkoming en uitvoering van de bemiddeling tussen mij en de inlener en de terbeschikkingstelling aan de inlener op basis van uitzendovereenkomst(en) of directe werving & selectie;
  • in het kader van de arbeidsbemiddeling persoonlijke gegevens die direct door mij zijn verstrekt als NAW- en overige contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen, e.d.), geboortegegevens, leeftijd, geslacht, informatie over arbeidsverleden, opleidingen, stages, kennis, competenties en vaardigheden (o.a. op het CV), (kopie) diploma's/certificaten, (kopie) getuigschriften, rijbewijzen, referenten, voorkeuren en beperkingen m.b.t. functie en beloning, beschikbaarheid, vervoersmogelijkheden en vervoersvoorkeuren, bezit van PBM’s, gereedschappen en andere bedrijfsmiddelen, links voor social media, bankrekeningnummer voor ontvangst betaling, identiteitsbewijs (conform wettelijke regels inzake bemiddeling) en duidelijk aanverwante informatie te registreren, te verwerken en aan (potentiële) inleners te verstrekken.
  • in het kader van de arbeidsbemiddeling door mij opgegeven referenties na te vragen bij oud-werkgevers en deze indirect verkregen informatie te verzamelen, verwerken en aan (potentiële) inleners te verstrekken; • Ik verleen Multi Craft BV nadrukkelijk toestemming om mijn gegevens zowel in een gericht voorstel aan een individuele (potentiële) inlener alsmede in een gelijktijdige mailing naar meerdere (potentiële) inleners te verstrekken;
  • contactmomenten tussen mij en Multi Craft BV en tussen Multi Craft BV en een (potentiële) inlener of andere partijen met betrekking tot mijn bovengenoemde gegevens, inschrijving en/of bemiddeling te registreren en te verwerken;
  • mailberichten en/of sms-berichten naar mij te versturen met informatie over relevante vacatures en/of informatie m.b.t. een (mogelijke) bemiddeling;

Het verzamelen, verwerken en uitwisselen van deze gegevens is noodzakelijk voor het selecteren van geschikte vacatures en de arbeidsbemiddeling tussen mij en (potentiële) inleners.

Ik ben mij ervan bewust dat het onjuist en/of onvolledig verstrekken van mijn gegevens tijdens de inschrijving nadelige gevolgen kan hebben voor de bemiddeling door Multi Craft BV en de daaraan ten grondslag liggende uitzendovereenkomst(en). Ik verklaar dat de aangeleverde informatie, gegevens en documenten naar waarheid door mij zijn verstrekt en toegelicht.

Ik ben ervan op de hoogte dat ik mij bij vragen of klachten met betrekking tot mijn persoonsgegevens kan wenden tot de interne contactpersoon gegevensbescherming van Multi Craft BV (bereikbaar via avg@multicraft.nl en/of tot de Autoriteit Persoonsgegevens.